AsianLII [Home] [Databases] [WorldLII] [Search] [Feedback] [Help]

The Supreme People's Court of Vietnam: Benchbook Online

You are here:  AsianLII >> Databases >> The Supreme People's Court of Vietnam: Benchbook Online >> 7. Xác định phí phá sản.

[Table] [Database Search] [Name Search] [Previous Part] [Previous Section] [Next Section] [Next Part] [English] [Help]


 
7. Xác định phí phá sản.


Văn bản quy phạm pháp luật
 • Luật Phá sản (Điều 31)
 • Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28-04-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 2005 (sau đây viết tắt là NQ 03/2005) (mục 1 Phần II)
 • Nghị định 70/CP ngày 12-06-1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí(Điều 34)
 • Nghị định số 189/CP ngày 23-12-1994 của Chính phủ(Điều 41)

 • Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

  Sau khi xem xét thấy có đủ điều kiện thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải xem xét tính phí phá sản, yêu cầu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nộp phí phá sản.

  • Khi người lao động nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì không phải nộp phí phá sản.
  • Ngân sách nhà nước tạm ứng phí phá sản trong hai trường hợp: Khi người lao động nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không có tiền để nộp nhưng có tài sản khác bảo đảm.
  • Khi thanh lý tài sản phải ưu tiên thanh toán phí phá sản, đặc biệt trong trường hợp phí phá sản do ngân sách nhà nước tạm ứng.