AsianLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Laws of Vietnam

You are here:  AsianLII >> Databases >> Laws of Vietnam >> Về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

Database Search | Name Search | Noteup | Help

Về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

Thuộc tính

Lược đồ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 112/QĐ-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007                          

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Thông tư

số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông

(nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước như sau:

Tại Mục IV, Điểm 1

Đã viết là: "Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký".

Nay đính chính lại "Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Khắc Lập


AsianLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.asianlii.org/vie/vn/legis/laws/vvctchlctts022007n0282007cbbcvtlbttvtt847