AsianLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Laws of Vietnam

You are here:  AsianLII >> Databases >> Laws of Vietnam >> Về việc cho phép Ngân hàng quốc gia Việt Nam phát hành 50 nghìn triệu 40 vạn đồng

Database Search | Name Search | Noteup | Help

Về việc cho phép Ngân hàng quốc gia Việt Nam phát hành 50 nghìn triệu 40 vạn đồng

Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực

Thuộc tính

Lược đồ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 94/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1952                          
SắC LệNH

SẮC LỆNH

SỐ 94/SL NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 15-Sl ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ;

Chiểu sắc lệnh số 92-SL ngày 25-5-1952 ấn định thể lệ phát hành giấy bạc Ngân hàng ;

Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận ;

 

RA SẮC LỆNH :

Điều 1-Nay cho phép Ngân hàng Quốc gia Viêt Nam phát hành một số tiền là Năm mươi nghìn triệu bốn mươi vạn đồng Ngân hàng (50.000.400.000 đ).

Điều 2- Ông Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 


AsianLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.asianlii.org/vie/vn/legis/laws/vvcpnhqgvnph50nt40v519