AsianLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Laws of Vietnam

You are here:  AsianLII >> Databases >> Laws of Vietnam >> về sửa đổi tổ chức Văn phòng Bộ quốc phòng

Database Search | Name Search | Noteup | Help

về sửa đổi tổ chức Văn phòng Bộ quốc phòng

Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực

Thuộc tính

Lược đồ

CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 28/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1950                          
SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 28/SL NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Chiểu sắc lệnh số 57-SL ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy định tổ chức các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều 6, điều 7 và điều 8 sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 nay đổi lại như sau:

"Điều 6 mới: Trong việc tổ chức và quản trị quân đội cùng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, trừ các Nha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có một Đổng lý Văn phòng trực tiếp giúp việc."

"Điều 7 mới: Ngoài nhiệm vụ thường của các Đổng lý, Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc phòng còn giúp Tổng Tư lệnh phối hợp quân sự và chính trị trong sự chỉ huy."

"Điều 8 mới: Tổ chức các cơ quan Sự vụ và Văn phòng sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ấn định."

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 


AsianLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.asianlii.org/vie/vn/legis/laws/vstcvpbqp232